بهنام احمدزاده متولد 1355 فوق لیسانس شهرسازی و لیسانس برنامه ریزی شهری
سوابق اجرایی :
همکاری با دفتر فنی استانداری در سال 89
همکاری با سازمان بنیادمسکن استان فارس در زمینه طرح های هادی روستایی
کارشناس و رییس فنی و معاون شهرداری منطقه 4 طی سال های 1383 الی 1390
شهردار منطقه 9 طی سال های 1390  الی 1397
شهردار منطقه 10 طی سال های 1397 تا کنون