شهردار منطقه ده :  مهندس بهرامی نژاد
کارشناسی ارشد : شهرسازی از دانشگاه شیراز

 
                                                   سابقه کار


1- کارشناس شهرسازی معاونت شهرسازی
2- معاون معماری و شهرسازی منطقه 3
3- سرپرست شهرداری منطقه 3
4- معاون معماری و شهرسازی منطقه 1
5- معاون معماری و شهرسازی منطقه 2
6- معاون معماری و شهرسازی منطقه 10
دارای 15 سال سابقه کار
7- شهردار منطقه 2

                                                  عناوین افتخارات
1- کارمند نمونه منطقه 3
2- کارمند نمونه منطقه 1
3- کارمند نمونه منطقه 2
مقاله منتشر شده درخصوص مدیرت شهری